English Trainer Help
English Trainer Help
   
 
 Използване на English Trainer
  Закупуване
  Други
  За контакти

Граматични термини

Infinitive (инфинитив) – в английския език това е основната форма на глаголите, която обикновено е с частицата to отпред – to see, to run и др. Тя не е определена по число, лице и време.

Subject (подлог) – в английския език това е извършителя на действието в изречението. Например в изречението Bobby kicked the ball. (Боби ритна топката.), името Bobby е subject, той е извършителя на действието.

Object (допълнение) – в английския език това е обекта, към който е насочено действието. Например в изречението Bobby kicked the ball. (Боби ритна топката.), думата ball (топка) е object.

Verb (глагол) – дума, изразява дадено действие (bring, read, walk), явление (decompose, shine) или състояние (be).

Adjective (прилагателно) – дума, която характеризира даден обект. Примери (подчертаните думи са прилагателни): a beautiful girl (красиво момиче); a pink blouse (розова блуза); a wooden leg (дървен крак).

Adverb (наречие) – дума, която пояснява глагол, прилагателно или друго наречие. Пример - very fast (много бърз), very е наречие.

Vowel (гласна буква) – в английския език, гласни букви са: a, e, i, o, u.

Consonant (съгласна буква) – в английския език съгласни букви са: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x, z.

Past Participle (минало причастие) – в английския език се използва за образуване на perfect tenses (перфектни времена) в комбинация със спомагателен глагол (have, had, have been, will have). Обикновено се образува с наставка –ed, с изключение на така наречените irregular verbs (неправилни глаголи). Past Participle на неправилните глаголи, може да видите в таблицата с неправилните глаголи.

Irregular Verbs (неправилни глаголи) - в английския език Past Participle (минало причастие) и Past Simple Tense (минало просто време) на глаголите обикновено се образува като към тях се добави окончание –ed. Съществува обаче група глаголи, които са изключение от това правило, които образуват Past Participle и Past Simple Tense по различен начин. Може да ги видите в таблицата с неправилните глаголи.

The –ing form ( –ing формата на глагола) – използва се най-често за образуване на progressive tenses (продължителни времена). Образува се, като към глагола се добави окончание –ing, например: workworking; runrunning.

Stressed vowel (ударена гласна) – това е гласна буква от дума, върху която пада звуковото ударение, при произнасяне на думата.

Stressed syllable (ударена сричка) – това е сричка от дума, върху която пада звуковото ударение, при произнасяне на думата. Примери (подчертаните срички са ударени): picture, today.

Silent letter (няма буква) – това е буква в дадена дума, която не се произнася. Например в думата have последната буква е нямо e, защото не се произнася, в думата hour първата буква е нямо h.