English Trainer Help
English Trainer Help
   
 
 Използване на English Trainer
  Закупуване
  Други
  За контакти

Фонетична транскрипция на английския език

В програмата English Trainer, може да чуете произношението на всяка една английска дума от речника, чрез аудио запис. Въпреки това за по-ясното и точно разбиране на произношението на думите, е дадена и тяхната фонетична транскрипция.

Фонетичната транскрипция служи за писмено представяне на произношението на думите. Най-често за изписване на фонетичната транскрипция на думите в английския език, се използва международната фонетична азбука - IPA (International Phonetic Alphabet). За изобразяване на гласните и съгласните звуци се използват следните символи:

СЪГЛАСНИ
[ b ] boy, baby, rob
[ d ] do, ladder, bed
[ ] jump, budget, age
[ f ] food, offer, safe
[ g ] get, bigger, dog
[ h ] happy, ahead
[ k ] can, speaker, stick
[ l ] let, follow, still
[ m ] make, summer, time
[ n ] no, dinner, thin
[ ŋ ] singer, think, long
[ p ] put, apple, cup
[ r ] run, marry, far, store
[ s ] sit, city, passing, face
[ ʃ ] she, station, push
[ t ] top, better, cat
[ ] church, watching, nature, witch
[ θ ] thirsty, nothing, math
[ ð ] this, mother, breathe
[ v ] very, seven, love
[ w ] wear, away
[ y ] yes, onion
[ z ] zoo, easy, buzz
[ ʒ ] measure, television, beige
ГЛАСНИ
[ æ ] apple, can, hat
[ a ] arm, father, aha
[ ɔ ] all, or, talk, lost, saw
[ ɛ ] ever, head,get
[ i ] eat, see, need
[ u ] ooze, food, soup, sue
[ ʌ ] up, mother, mud
[ ə ] about, animal, problem, circus
English Trainer ®
компютърен самоучител
по
английски език.

За да се обозначи ударената сричка (тази върху, която пада ударението), се използва долен апостроф [ ˌ ]. Ако в думата има две ударени срички, за втората се използва горен апостроф [ ˈ ] ,
пример: information [ ˌin fər ˈmei ʃən ]

Символът [ ː ] се използва за обозначаване на дълъг гласен звук, като се слага след него. За да направите разликата между кратък и удължен гласен звук, ще дадем пример с думата ship [ ʃip ], в която имаме кратък звук [ i ] и думата sheep [ ʃiːp ], в която имаме удължен звук [ iː ].